Lipová ulica 13
Lipová ulica 13

::Testovanie 9 pokyny::

Základná škola, Lipová ul. 13, Spišská Nová Ves

Informácia pre rodičov a žiakov
 k celoslovenskému testovaniu žiakov 9. ročníkov ZŠ –  Testovanie 9 - 2016

Vážení rodičia, milí žiaci,

     riaditeľstvo ZŠ si Vás dovoľuje osloviť v čase blížiaceho sa termínu celoslovenského testovania žiakov 9. ročníkov ZŠ –  Testovanie 2016, ktorý je významným krokom nielen v živote deviatakov našej ZŠ, ale celej rodiny a školy.
     Je to jediné celoštátne a zároveň celoplošné testovanie žiakov na konci štúdia v  základnej škole, ktoré dosahuje úroveň  európskeho testovania na úrovni ISCED 2A pred vstupom na vyšší stupeň vzdelávania.
    Ministerstvo školstva SR pokračuje v realizácii celoslovenského testovania žiakov ZŠ z   vyučovacieho jazyka,  štátneho jazyka a matematiky. Celoslovenské testovanie nadväzuje na  predchádzajúce  monitorovanie vedomostnej úrovne žiakov končiacich  9. ročník  ZŠ.
Celoslovenské  certifikačné testovanie žiakov 9 – tych  ročníkov ZŠ – Testovanie 9 - 2016 bude pozostávať:
- z úloh zameraných na overenie vedomostí  a  zručností  z  matematiky – certifikačný test z matematiky;
- z úloh zameraných na overenie vedomostí  a  zručností zo slovenského jazyka a literatúry – certifikačný test  zo slovenského jazyka a literatúry;

     Výsledky celoslovenského Testovania 9 – 2016  sú dôležité z toho hľadiska, že v zmysle  Zákona č. 245/2008 Z.z. školský zákon § 62 – 68 o prijímaní na štúdium na stredné školy a Vyhlášky MŠ SR č. 320/2008  Z.z. v znení neskorších zmien a doplnkov je:
                        a/ kritériom prijatia na štúdium na strednej škole;
                        b/ jedným z dôležitých kritérií pre prijatie žiaka na štúdium na strednej škole.
   
     Riaditeľstvo ZŠ, Lipová ul. 13 v Spišskej Novej Vsi v zmysle pokynov NÚCEM v Bratislave a  v snahe zabezpečiť maximálnu objektivitu testovania v dostupnej forme zverejňuje potrebné informácie pre realizáciu celoslovenského testovania žiakov 9 - tych ročníkov ZŠ T9 - 2016, ktoré sú dôležité pre žiakov, ako aj rodičov.

A: Termín:  06. apríl 2016 -  streda

B: Časový harmonogram Testovania 9 – 2016:

7, 45  - 7, 50  hod.:  - otvorenie 3. zapečatenej zásielky.
     Zásielka sa otvára za prítomnosti: riaditeľky ZŠ, zástupcu Rady školy pri ZŠ, školského koordinátora, školských administrátorov, delegovaného externého dozoru z úrovne ObÚ- OŠ Košice, delegovaného zástupcu MŠ SR, štátnej školskej inšpekcie a MsÚ – oddelenia školstva mládeže a športu a školského úradu  v Spišskej Novej Vsi.
7, 50  -  7, 55  hod.:
- kontrola počtu a úplnosti testov zo MAT;
- rozdelenie testov na počet  žiakov v príslušných skupinách;
- odovzdanie testov školským administrátorom a delegovanému externému dozoru;
- školskí administrátori skontrolujú vypísanie záhlavia v odpoveďových hárkoch   k testom;
- presun školských administrátorov a delegovaného externého dozoru do učební;
7, 55  -  8, 00  hod.:
- školský koordinátor zrealizuje kontrolu rozdelenia a usadenie žiakov v učebniach
- každý žiak sedí sám v lavici !!!
- žiaci sú rozdelení do tried podľa zasadacieho poriadku a pokynov riaditeľky ZŠ;
8, 00   -  8, 10 hod.:
- úvodné pokyny k testovaniu a rozdanie odpoveďových hárkov
- kontrola pomôcok, ktoré žiak môže použiť – len povolené písacie potreby a zabezpečenie a odstránenie nepovolených učebných pomôcok, ktoré žiak nesmie používať.
- príprava a sústredenie žiakov na písanie testov, rozdanie testov a oboznámenia sa s testom;

     V triedach na celý priebeh testovania budú dozerať:

1. školský administrátor a školský koordinátor testovania 9 poverený riaditeľkou ZŠ;
2. delegovaní učitelia z úrovne ObÚ -OŠ Košice ( nie vyučujúci z našej ZŠ );
3. delegovaní zástupcovia štátnej školskej inšpekcie;
4. delegovaní zástupcovia MŠ SR, ŠPÚ, NÚCEM, MsÚ- OŠMaŠ, ŠÚ.
    
      Harmonogram Testovanie 9-2016

MATEMATIKA
8, 00 – 8, 10 h (10 minút) – úvodné pokyny k testovaniu a rozdanie OHkT
8, 10 – 8, 15 h  (5 minút) – rozdanie testov a oboznámenie sa s testom
8, 15 – 9, 15 h (60 minút) – administrácia testu
9, 15 – 9, 20 h  (5 minút) – zozbieranie testov a OHkT
9, 20 – 9, 40 h (20 minút) – prestávka (zapečatenie OHkT z MAT; 09,25 rozbalenie testov a OHkT zo SJL)
SLOVENSKÝ JAZYK  A LITERATÚRA
9, 40 – 9, 50 h (10 minút) – úvodné pokyny k testovaniu a rozdanie OHkT
9, 50 – 9, 55 h (5 minút) – rozdanie testov a oboznámenie sa s testom
9, 55 – 10, 55 h (60 minút) – administrácia testu
10, 55 -  11, 00 h  (5 minút) – zozbieranie testov a OHkT
11, 00 -  11, 40  hod.:    Komisionálne zabalenie všetkých odpoveďových hárkov žiakov školy k testom z matematiky a zo SJL z certifikačného merania, protokolov o priebehu testovania a ostatnej dokumentácie  do obalov pôvodných zásielok  k Testovaniu 9 – 2016 a ich zapečatenie. Odoslanie zásielky kuriérskou službou.

C: Podmienky:
    Príchod žiakov do školy je do 07,40 hod., pričom sa žiaci  zhromaždia pred školskou jedálňou.
Začiatok administrácie  testovania je o 08,00 hod. 
1. Žiaci používajú:  Matematika:
        a)  potreby na písanie  - modré guľôčkové prepisovacie pero. Nesmie sa používať plniace pero!!! Žiak si musí doniesť aj 2 - 3  ks guľôčkové prepisovacie modré perá v prípade možného mechanického poškodenia, aby nedošlo k časovej strate. Žiak si nesmie požičiavať pero v priebehu testovania od iných žiakov. Žiak nesmie používať čierne prepisovacie pero!!!  Za prípravu písacích potrieb je zodpovedný žiak a rodič;
        b) rysovacie pomôcky - na riešenie úloh z matematiky podľa pokynov NÚCEM a MŠ SR - uhlomer, kružidlo, pravítko trojuholníkové, pravítko rovné, zastrúhané ceruzy 2-3 ks v prípade mechanického poškodenia, strúhadlo;    
        c) kalkulačku – MŠ SR neodporúča, aby žiak používal kalkulačku, ktorá bola vydaná k prepočte Sk na Euro; Kalkulačka nesmie mať žiadne zvukové signály, aby sa nenarúšala koncentrácia žiakov. Kalkulačku,  písacie potreby a  rysovacie potreby si žiak nesmie  požičiavať počas administrácie –  vypracovávania  testu z matematiky.
2. Žiaci používajú:  Slovenský jazyk a literatúra:
        a)  potreby na písanie  - modré guľôčkové prepisovacie pero. Nesmie sa používať plniace pero!!! Žiak si musí doniesť aj 2 – 3 ks prepisovacie modré perá v prípade možného mechanického poškodenia, aby nedošlo k časovej strate. Žiak nesmie používať čierne prepisovacie pero!!!
Písacie potreby - prepisovacie pero si žiak nesmie požičiavať počas  administrácie – vypracovávania testu zo SJL.
3. !!!Žiaci vôbec nesmú priniesť do školy a do učebne, ani do zbernej učebne, ani to
           mať v  príručnej taške !!!

            a) mobilné telefóny, MP3 a iné elektronické zariadenia;
            b) tabuľky pre ZŠ a iné pomocné tabuľky;
            c) pravidlá slovenského pravopisu;
            d) slovníky, učebnice, výpisky, zošity;
            e) pomocné papiere – žiak píše priamo do testu a do pomocných papierov vydaných ZŠ;
            f)  iné študijné materiály a pomôcky;
            g) prehľady vzorcov, pravidiel a pod.;
            h) rôzne vlastnoručne vyrobené prehľady vzorcov, poučiek, pravidiel a výpisky a pod.   
           ch) ceruzy môže použiť len na rysovanie v matematike, pričom  po ukončení testov
                z  matematiky  ceruzy sa nesmú používať;
  4. Žiak počas testovania nesmie opustiť triedu v stanovenom čase od začiatku až po ukončenie testovania. Opustiť triedu môže žiak len vo výnimočných prípadoch a to len so súhlasom administrátora.
 5. Do tried počas priebehu testovania je prísny zákaz vstupu všetkým nedelegovaným – nepovereným   osobám, ani zástupcom masovokomunikačných prostriedkov.
V prípade použitia – zneužitia a podvádzania, žiak je z testovania vyradený bez možnosti zrealizovať náhradné testovanie, čím nesplní podmienky prijatia na štúdium !!!!!
Náhradné certifikačné testovanie pre žiakov, ktorí sa z vážnych, objektívnych dôvodov nemohli zúčastniť testovania v hlavnom termíne sa uskutoční 19. apríla 2016 – utorok v Košiciach podľa pokynov NÚCEM-u. Prihlášku žiak na náhradný termín podáva do 08. 4. 2016.

    Zverejnenie výsledkov celoslovenského testovania žiakov 9. ročníkov ZŠ – Testovanie 9  – 2016 zverejní MŠ SR a NÚCEM v Bratislave  a to:
a) v elektronickej podobe získajú ZŠ výsledky začiatkom mája 2016.
b) ZŠ obdrží zásielku obsahujúcu celkové výsledky školy a výsledkový list každého zúčastneného žiaka koncom mája 2016.
    Verím, že žiaci za maximálnej podpory rodičov sa zodpovedne pripravia na realizáciu celoslovenského Testovania 9 - 2016,  aby úspešne zvládli prijatie na ďalšie štúdium.
                                                       
                                                                                               Mgr. Zlatuša Habasová                                                                                                             riaditeľka ZŠ


Základné informácie o testovaní T9-2016
     Počítadlo prístupov: 098568 © Created 2005-2007 by K_Corp s.r.o.